Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zdania inwestycyjnego pn. „Waloryzacja części gmachu głównego Muzeum Archeologicznego w Krakowie, obejmująca adaptację strychu siedziby do funkcji użytkowych wraz z wykonaniem windy i klatki schodowej”

Załącznik nr 1- Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Załączniki do  OPZ:

1)      Analiza podziału na części projektu budowlanego sporządzona przez Rafała Sieraczyńskiego w listopadzie 2018 r.

2)      projekt budowlany wykonany przez biuro projektowe Rysy  Architekci ul. Topolowa 2/91 05-500 Mysiadło w 2016 r. zadanie pn.  „Waloryzacja zabytkowego Gmachu Głównego Muzeum  Archeologicznego w Krakowie dla wzmocnienia funkcji muzealnych”, zatwierdzonym prawomocnym pozwoleniem na budowę nr 55/6740.2/2017 z dnia 20 stycznia 2017 r.  oraz pozwoleniem Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 879/16 z dnia 29 lipca 2016 r. 

3)      pozwolenie na budowę nr 55/6740.2/2017 z dnia 20 stycznia 2017 r.

4)      pozwolenie Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 879/16 z dnia 29 lipca 2016 r. 

5)      „Ekspertyza konstrukcyjna budynku Muzeum Archeologicznego w Krakowie w aspekcie planowanych prac adaptacyjnych w ramach zadania „Waloryzacja zabytkowego gmachu głównego muzeum archeologicznego w Krakowie dla wzmocnienia funkcji muzealnych” sporządzona przez mgr inż. Lecha Sobieszka, Krąków, grudzień 2015

6)      „Kompleksowe skanowanie laserowe 3D na potrzeby wykonania inwentaryzacji budynku MAK – Inwentaryzacja dwg; KADEX Geodezja Polska sp zo.o Poznań, 2015 r.

7)      Audyt energetyczny budynku (korekta audytu) opracowany przez mgr inż. Łukasza Kruka; 28.10.2016 r.

Powyższe załączniki znajdują się pod linkiem: https://bip.malopolska.pl/mawkrakowie,a,2030394,postepowanie

Komentarze są niedostępne.