Projekt Archeologiczny Atlas Małopolski

Projekt Archeologiczny Atlas Małopolski

Muzeum Archeologiczne w Krakowie uzyskało wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1: „E-administracja i otwarte zasoby”, Poddziałanie 2.1.2 „Cyfrowe zasoby regionalne” na realizację projektu nr RPMP.02.01.02-12-0973/17 pt. „Archeologiczny Atlas Małopolski. Digitalizacja i udostępnienie zasobów Muzeum Archeologicznego w Krakowie”.

Celem projektu jest rozwój cyfrowych zasobów kultury poprzez stworzenie zintegrowanego systemu informacji o dziedzictwie archeologicznym Małopolski i ich udostępnienie na platformie prezentującej „Archeologiczny Atlas Małopolski”. Cel będzie efektem bezpośrednim działań projektowych obejmujących wytworzenie odwzorowań cyfrowych wysokiej jakości, stworzenie repozytorium cyfrowego, gromadzącego zarówno materiał zdjęciowy jak i opisowy na temat najbardziej charakterystycznych zabytków archeologicznych i dokumentów archiwalnych odzwierciedlających różne obszary regionu dla powstania atlasu dziedzictwa archeologicznego – „Archeologiczny Atlas Małopolski”, prezentowanego na nowopowstałej platformie cyfrowej. W ramach projektu powstanie również odpowiednie zaplecze w postaci informatycznej infrastruktury sprzętowo-programowej, zapewniającej długoterminowe przechowywanie cyfrowych zasobów, ich przetwarzanie oraz sprawną publikację online.

 

Etapy realizacji projektu – “Archeologiczny Atlas Małopolski”

listopad 2021

Portal ruszy już wkrótce. Jak z niego korzystać Użytkownicy dowiedzą się z animowanej podpowiedzi – prezentacja poniżej:

Etapy realizacji projektu – “Archeologiczny Atlas Małopolski”

sierpień 2021

Podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich zaprezentowaliśmy portal „Archeologiczny Atlas
Małopolski”. Prezentacja została zgłoszona do konkursu „Pokaż swój projekt”. Start – Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Etapy realizacji projektu – “Archeologiczny Atlas Małopolski”

czerwiec 2021

Podczas EUROPEJSKICH DNI ARCHEOLOGII zaprezentowaliśmy projekt „Archeologiczny Atlas Małopolski“:

The European Archaeology Days 1

The European Archaeology Days 2

The European Archaeology Days 3

Etapy realizacji projektu – “Archeologiczny Atlas Małopolski”

marzec – maj 2021

Zespół realizujący projekt (MobileMS i MAK) zakończył prace nad szczegółami projektu funkcjonalnego i graficznego portalu oraz aplikacji.  
W Muzeum wykonywane są nadal prace związane z digitalizacją kolejnych zabytków i archiwaliów, terenowe zdjęcia stanowisk archeologicznych. Powiększa się baza opracowanych tekstów opisujące stanowiska i fazy zasiedlenia w języku polskim i angielskim. Opracowywane są trasy kolejnych  wycieczek po stanowiskach archeologicznych.

Etapy realizacji projektu – “Archeologiczny Atlas Małopolski”

luty-marzec 2021

Zespół realizujący projekt (MobileMS i MAK) pracuje (warsztaty on-line) nad szczegółami projektu funkcjonalnego (makiety portalu) i graficznego portalu. Sukcesywnie omawiane są poszczególne zakładki i funkcjonalność strony portalu i aplikacji. Zaprojektowany został logotyp Archeologicznego Atlasu Małopolski.
W Muzeum wykonywane prace związane z digitalizacją kolejnych zabytków i archiwaliów, terenowe zdjęcia stanowisk archeologicznych. Przygotowywane są teksty opisujące stanowiska i fazy zasiedlenia. Opracowywane są przykładowe trasy wycieczek po stanowiskach archeologicznych i propozycje lekcji archeologii, które będą dostępne na portalu.

zdjęcie projektu graficznego pierwszej strony nowego portalu Archeologiczny Atlas Małoposki
zdjęcie ekranu monitora ze spotkania roboczego, czarny ekran na zielonym tle po leweij litery jako nazwy uczestnikow
0 PLN
Całkowita wartość Projektu
0 PLN
Dofinansowanie Projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego