Statut

UCHWAŁA Nr 549/13

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

 z dnia 7 maja 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 491/2000 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 listopada 2000 r. w sprawie nadania statutów instytucjom kultury (muzeom), dla których Województwo Małopolskie pełni rolę organizatora, zmienionej uchwałą Nr 438/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie nadania nowej treści statutowi samorządowej instytucji kultury Muzeum Archeologicznemu w Krakowie

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 ze zm.), art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 987 ze zm.), Zarząd Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się treść statutu Muzeum Archeologicznego w Krakowie, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały  Nr 491/2000 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 listopada 2000 r. w sprawie nadania statutów instytucjom kultury (muzeom), dla których Województwo Małopolskie pełni rolę organizatora, zmienionej uchwałą Nr 438/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie nadania nowej treści statutowi samorządowej instytucji kultury Muzeum Archeologicznemu w Krakowie, w taki sposób, iż:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:
Muzeum Archeologiczne w Krakowie, zwane dalej „Muzeum”, działa w szczególności na podstawie: ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 987), ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.), ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 ze zm.), niniejszego statutu.

2. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Siedzibą Muzeum jest Kraków.

3. § 7 otrzymuje brzmienie:
Organizację wewnętrzną Muzeum, w tym zakres zadań komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy, określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora Muzeum, po zasięgnięciu opinii Zarządu Województwa Małopolskiego oraz działających w Muzeum organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

4. § 10 ust. 3 pkt. 6 otrzymuje brzmienie:
Dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy za pracodawcę wobec zatrudnionych w Muzeum pracowników, w tym nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z zastępcą dyrektora.

5. § 11 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
Kolegia wyrażają opinie w formie uchwał, podejmowanych zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu kolegium.

6. § 13 otrzymuje brzmienie:
1. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. Muzeum gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
3. Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest plan finansowy ustalony przez dyrektora Muzeum, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.
4. Muzeum sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
5. Muzeum pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.
6. Muzeum posiada następujące źródła przychodów:
1) dotacja podmiotowa i dotacje celowe z budżetu organizatora; 
2) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego;
3) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
4) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych;
5) inne źródła.

7. Roczne sprawozdanie finansowe Muzeum zatwierdza Zarząd Województwa Małopolskiego.

7. W § 14 dodaje się ust. 3, w brzmieniu:
Działalność określona w ust. 1 może być prowadzona w szczególności w zakresie:
1) usług archeologicznych i konserwatorskich;
2) usług wydawniczych;
3) sprzedaży produktów intelektualnych (np. programów komputerowych);
4) sprzedaży pamiątek, wydawnictw i praw do wizerunków zabytków;
5) wynajmu pomieszczeń i powierzchni;
6) organizacji imprez. 

§ 2

Przyjmuje się tekst jednolity Statutu Muzeum Archeologicznego w Krakowie, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Województwa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Muzeum Archeologiczne w Krakowie jest instytucją kultury Województwa Małopolskiego, działającą na podstawie statutu nadanego uchwałą nr 438/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 maja 2008 r.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, Muzeum działa na podstawie statutu nadanego przez organizatora w uzgodnieniu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Zmianie uległy zapisy:
– art. 13 ust. 2 pkt. 4, a także art. 28 ust. 2 ustawy, określające źródła finansowania instytucji kultury;
– art. 27 ust. 3 i 4 ustawy, dotyczące zasad gospodarki finansowej instytucji kultury w myśl których: podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan finansowy ustalony przez dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, sporządzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
– art. 15 ust. 8 ustawy, który określa liczbę stanowisk zastępców dyrektora oraz tryb ich powoływania i odwoływania. 

Biorąc pod uwagę wprowadzone zmiany ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, konieczne jest dokonanie stosownych zmian w statucie Muzeum Archeologicznego w Krakowie. 

Równocześnie w statucie doprecyzowano nazwę siedziby Muzeum oraz dodano wymagany ustawą z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej obowiązek opiniowania regulaminu organizacyjnego instytucji przez stowarzyszenia twórców.
Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, określono również zasady prowadzenia jako dodatkowej działalności gospodarczej. 

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach statut określa w szczególności nazwę, teren działania i siedzibę muzeum; zakres działania, rodzaj i zakres gromadzonych zbiorów; organ zarządzający i nadzorujący oraz organy doradcze i sposób ich powoływania; źródła finansowania działalności muzeum; zasady dokonywania zmian w statucie oraz zasady prowadzenia, jako dodatkowej, działalności gospodarczej. 

Statut został uzgodniony z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.