Regulaminy

Kraków, 28.03.2022 r.

Zarządzenie dyrektora Muzeum Archeologicznego w Krakowie  nr 11/2022 w sprawie aktualizacji obowiązujących w Muzeum Archeologicznym w Krakowie regulaminów:  Regulaminu zwiedzania wystaw Muzeum Archeologicznego w Krakowie,  Regulaminu przebywania w ogrodzie Muzeum Archeologicznego w Krakowie oraz Regulaminu przebywania w parku w oddziale Muzeum Archeologicznego w Nowej Hucie-Branicach.

Aktualizacja w/w regulaminów jest wprowadzana w związku z ogłoszeniem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Działając na mocy § 10 ustęp 3 punkt 5 Statutu Muzeum Archeologicznego w Krakowie (dalej: MAK) oraz § 5 ustęp 3a Regulaminu Organizacyjnego Muzeum Archeologicznego w Krakowie zarządzam co następuje.

§1

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną wprowadza się jako obowiązujący:

a) Regulamin zwiedzania wystaw Muzeum Archeologicznego w Krakowie, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

b) Regulamin przebywania w ogrodzie Muzeum Archeologicznego w Krakowie, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

c) Regulaminu przebywania w parku w Oddziale Muzeum Archeologicznego w Nowej Hucie-Branicach, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§2

Regulaminy wprowadzane niniejszym zarządzeniem, likwidują  dotychczasowy obowiązek zakrywania ust w pomieszczeniach Muzeum Archeologicznego w Krakowie, w tym na ekspozycjach i pomieszczeniach o funkcji edukacyjnej.  

§3

 1. Traci moc zarządzenie dyrektora MAK nr 07/202 z dnia 28.02.2022 r.
 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28.03.2022r.

                   Dyrektor

Muzeum Archeologicznego w Krakowie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia dyrektora Muzeum Archeologicznego w Krakowie nr 11/2022 z dn. 28.03.2022 r

Regulamin zwiedzania wystaw Muzeum Archeologicznego w Krakowie

Art.1.

 1. Zwiedzanie ekspozycji w Muzeum Archeologicznego w Krakowie w jego oddziale oraz na ekspozycji w Kościele Św. Wojciecha odbywa się w ustalonych przez Dyrektora godzinach.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące:
  – zwiedzania (w tym godzin otwarcia) ekspozycji stałych oraz wystaw czasowych,
  – oferty przewodnickiej i edukacyjnej
  – informacji o cenach biletów
  są zamieszczone w kasach biletowych oraz na stronie Muzeum.
 3. Muzeum zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian dni i godzin otwarcia Muzeum dla zwiedzających.
 4. Przy wejściu do Muzeum (kasie biletowej) oraz przy wejściach na wybrane wstawy umieszczone są pojemniki z płynem do dezynfekcji rąk (do wykorzystania zarówno przed wejściem, jak i po zakończeniu zwiedzania).
 5. Dokumenty uprawniające do zakupu biletu zniżkowego należy okazywać przed jego zakupem.
 6. Sprzedaż biletów jest dopuszczalna w sytuacji dostępności wolnych miejsc. Każdorazowo informacje o możliwości zakupu biletu i zwiedzania Muzeum udzielane są w kasie biletowej Muzeum.
 7. Warunkiem zwiedzania ekspozycji jest okazanie ważnego biletu wstępu, paragonu fiskalnego lub zaproszenia.
 8. Każdy zwiedzający zobowiązany jest do stosowania wytycznych uwzględniających aktualną sytuację epidemiczną związanych z przebywaniem w przestrzeni publicznej tj. obowiązkowego korzystania z płynu dezynfekcyjnego.
 9. Nabycie biletu oznacza akceptację zasad niniejszego Regulaminu przez zwiedzającego.

Zasady zwiedzania

Art.2.

 1. Na terenie Muzeum należy stosować się do uwag i poleceń obsługi Muzeum oraz pracowników służb ochrony Muzeum.
 2. W związku z trwającą epidemią COVID-19 wystawy będą udostępniane w szczególnym reżimie sanitarnym i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa zwiedzających i pracowników. Wprowadza się tym samym następujące zasady dot. zwiedzania wystaw:
  1. wszystkie osoby przebywające na terenie ekspozycji są zobowiązane do stosowania wytycznych uwzględniających aktualną sytuację epidemiczną związaną z przebywaniem w przestrzeni publicznej tj. musza korzystać z płynu dezynfekcyjnego,
  2. ilość osób, które jednorazowo mogą zwiedzać poszczególną wystawę z przewodnikiem, przy zachowaniu zaleceń obsługi wynosi ok. 25 osób,
  3. pracownicy Muzeum są upoważnieni są do nadzorowania i przestrzegania wskazanych powyżej wytycznych, do kierowania ruchem zwiedzających oraz czasowej odmowy sprzedaży biletu lub wpuszczenia na teren wystaw osób indywidulanych lub grup rodzinnych.
 3. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 4. Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem narkotyków oraz zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów czy osób, zakłóca porządek zwiedzania innym zwiedzającym, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych – mogą być proszone o opuszczenie Muzeum.
 5. Korzystanie z szatni zostaje ograniczone wyłącznie do pozostawiania okryć zmoczonych deszczem i parasoli oraz deponowania plecaków i dużych toreb w przestrzeni szatni, której powierzchnie narażone na dotyk są regularnie odkażane. Korzystanie z szatni jest bezpłatne.
 6. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe i delikatne pozostawione w odzieży lub plecakach oddanych do szatni, a także w innych miejscach ogólnodostępnych na terenie Muzeum i jego oddziałów.
 7. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rowery pozostawione na jego terenie.
 8. Zwiedzający proszeni są o korzystanie z wydzielonych toalet, wyposażonych w środki dezynfekcyjne.
 9. Muzeum zastrzega sobie prawo do wyłączenia dostępu zwiedzających do dowolnej części obiektu. Informacja o ograniczeniu dostępu zostanie podana do wiadomości zwiedzających w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią w czasie zakupu biletu.
 10. Muzeum zastrzega sobie prawo do wyłączenia ze zwiedzania niektórych eksponatów. Sytuacja, w której następuje wyłączenie części eksponatów nie stanowi podstawy do zwrotu całości lub części opłaty za bilet.
 11. Zwiedzający proszeni są o opuszczenie ekspozycji do godziny zamknięcia obowiązującej w Muzeum i jego oddziałach.
 12. Na terenie ekspozycji muzealnej obowiązują następujące zakazy:
  – wprowadzania i wnoszenia zwierząt, z wyłączeniem psa przewodnika,
  – palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia,
  – wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych i napojów,
  – wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów, materiałów łatwopalnych, wybuchowych, toksycznych,
  – dotykania eksponatów, siadania na meblach do tego nieprzystosowanych oraz elementach aranżacji wystaw,
  – fotografowania z użyciem statywu, lamp błyskowych oraz filmowania.
 13. Fotografowanie jest dozwolone tylko i wyłącznie do użytku prywatnego (bez użycia dodatkowego oświetlenia i bez statywu); wykonywanie i wykorzystywanie fotografii i filmów przedstawiających eksponaty oraz wnętrza Muzeum w celach komercyjnych wymaga każdorazowo pisemnej zgody dyrektora Muzeum.
  Z uwagi na możliwość nieposiadania przez Muzeum praw do wykorzystywania wizerunków niektórych eksponatów do celów innych niż wystawiennicze, zastrzeżeń ze strony właścicieli wizerunków eksponatów, zagrożenie bezpieczeństwa innych osób, zbiorów, zasad ochrony konserwatorskiej lub możliwość naruszenia praw osób trzecich, fotografowanie może być całkowicie zabronione, o czym informuje zwiedzających obsługa Muzeum.
 14. Podczas zwiedzania ekspozycji prosimy o nierozmawianie przez telefony komórkowe.
 15. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia zwiedzających, Muzeum zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od realizacji świadczonych usług. Z tego tytułu zwiedzającym przysługuje zwrot kosztu biletów.
 16. W przypadku ogłoszenia komunikatów o wykrytym zagrożeniu należy podporządkować się poleceniom pracowników. Ewakuacja będzie prowadzona przez pracowników Muzeum.

Wejście w życie regulaminu

Art. 3

 1. Postanowienia niniejszego regulaminu wchodzą w życie z dniem 28.03.2022 r. na podstawie Zarządzenia 11/2022 Dyrektora Muzeum Archeologicznego w Krakowie.
 2. W sprawach skarg i wniosków dotyczących zasad zwiedzania w Muzeum, przyjmuje Dyrektor Muzeum Archeologicznego w Krakowie lub jego zastępca, w poniedziałki w godzinach od 12 do 14.

Załącznik nr 2  do Zarządzenia dyrektora Muzeum Archeologicznego w Krakowie nr 11/2022 z dn. 28.03.2022 r.

Regulamin przebywania w ogrodzie Muzeum Archeologicznego w Krakowie

 1. Ogród jest czynny: wtorki, czwartki w godz. 9:00 – 18:00; środy, piątki w godz. 9:00 – 16:00 oraz w soboty, niedziele w godz. 11:00 – 16:00 (zastrzega się możliwość zmiany godzin otwarcia ogrodu).
 2. Wstęp do ogrodu jest płatny.
 3. Osoby przebywające na terenie ogrodu nie są zobowiązane do zakrywania nosa i ust.
 4. Osoby przebywające na terenie ogrodu nie są zobowiązane zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji udostępnianym przy kasie Muzeum. Każda osoba zobowiązana jest przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów dotyczących przebywania w miejscach publicznych i zachowania w takich miejscach w okresie zagrożenia epidemicznego/epidemii COVID-19.
 5. Dzieci w wieku do lat 7 mogą przebywać w ogrodzie tylko pod opieką osób pełnoletnich.
 6. Za zachowanie osób niepełnoletnich prawną odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie.
 7. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez zwiedzających na terenie ogrodu.
 8. Ogród służy wyłącznie spacerom i odpoczynkowi. Rowery prosimy pozostawiać na stojaku przed wejściem do ogrodu, przy ul. Poselskiej.
 9.  Zabrania się:
 •  grania w piłkę, rzutki itp. na terenie ogrodu,
 •  jazdy na rolkach, rowerze, hulajnodze i innych pojazdach,
 • wprowadzania na teren parku innych zwierząt domowych niż pies przewodnik (opiekujący się osobami niewidzącymi).

    10. Zabronione jest niszczenie ogrodu, jego wystroju i wyposażenia, a w szczególności:

 • z śmiecenie,   
 • wyrywanie i łamanie roślin,
 • chodzenie po kwaterach ogrodowych,
 • zrywanie liści i kwiatów,
 • wzniecanie i używanie ognia.
 1. Ogród może być strefą ciszy miejskiej, dlatego prosimy o nieużywanie przenośnych urządzeń emitujących dźwięki (np. radio, odtwarzacze muzyki), które mogą zakłócić spokój.
 2. W części południowej ogrodu można położyć się na trawie.
 3. Ogród muzealny jest obszarem publicznym – obowiązuje na jego terenie zakaz spożywania napojów alkoholowych, zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz używania substancji zapachowych uciążliwych dla otoczenia.
 4. Fotografowanie i filmowanie w ogrodzie dla celów prywatnych jest możliwe, o ile nie przeszkadza to innym turystom, korzystającym z tego miejsca.
 5. Wykonanie zdjęć i filmów dla celów komercyjnych jest możliwe po uprzednim uzyskaniu zgody dyrektora Muzeum.
 6. Muzeum nie odpowiada za naruszenie dóbr osobistych osób korzystających z ogrodu     przez osoby trzecie, w tym spowodowanie szkody z tytułu nieuprawnionego wykonywania zdjęć fotograficznych i materiałów filmowych.
 7. Osoby zakłócające spokój i porządek oraz niestosujące się do niniejszego regulaminu mogą być pozbawione prawa do zwiedzania ogrodu.
 8.  Ogród jest stale monitorowany przez pracowników Muzeum.
 9.  Muzeum zastrzega sobie możliwość zamknięcia ogrodu w przypadku organizowania na jego terenie imprez/przedsięwzięć lub w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności.
 10. Zastrzega się możliwość wyłączania z użytkowania poszczególnych części ogrodu z uwagi na konieczność prowadzenia prac pielęgnacyjnych lub z uwagi na organizowane imprezy/przedsięwzięcia
 11.  Przebywając na terenie ogrodu należy stosować się do wskazówek i uwag pracowników Muzeum.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia dyrektora Muzeum Archeologicznego w Krakowie nr 11/2022 z dn. 28.03.2022 r.

Regulamin przebywania w parku

w Oddziale Muzeum Archeologicznego w Nowej Hucie-Branicach

W imieniu własnym i wszystkich zwiedzających uprzejmie prosimy o przestrzeganie poniższych zasad. Uchronią one mienie muzeum, będące dobrem publicznym, przed utratą wartości i zniszczeniem.

 1. Park jest czynny: poniedziałek-piątek 10:00-14:00 w okresie styczeń-kwiecień i listopad-grudzień oraz poniedziałek-piątek 10:00-14:00; sobota, niedziela 14:00-18:00 w okresie maj-październik (zastrzega się możliwość zmiany godzin otwarcia ogrodu). Zastrzega się możliwość zmiany godzin otwarci a parku.
 1. Wstęp do parku jest bezpłatny.
 2. Możliwe jest wejście indywidualne, grupowe lub rodzinne.
 3. Osoby przebywające na terenie parku nie są zobowiązane do zakrywania nosa i ust.
 4. Osoby przebywające na terenie ogrodu nie są zobowiązane do dezynfekowania  rąk płynem do dezynfekcji udostępnianym przy kolumnadzie dworu.
 5. Każda osoba zobowiązana jest przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów dotyczących przebywania w miejscach publicznych i zachowania w takich miejscach w okresie zagrożenia epidemicznego/epidemii COVID-19.
 6. Dzieci w wieku do lat 7 mogą przebywać w parku tylko pod opieką osób pełnoletnich.
 7. Za zachowanie osób niepełnoletnich prawną odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie.
 8. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez zwiedzających na terenie parku.
 9.  Park służy wyłącznie spacerom i odpoczynkowi. Rowery prosimy pozostawiać na stojaku przy bramie wjazdowej.
 10.  Zabrania się:
 • a) grania w piłkę, rzutki itp. na terenie parku,
 • b) jazdy na rolkach, rowerze, hulajnodze i innych pojazdach,
 • c) wprowadzania na teren parku innych zwierząt domowych niż pies przewodnik (opiekujący się osobami niewidzącymi).

     12.  Zabronione jest niszczenie parku, jego wystroju i wyposażenia, a w szczególności:

 • a) śmiecenie,
 • b) wyrywanie i łamanie roślin,
 • c) chodzenie po kwaterach ogrodowych,
 • d) zrywanie liści i kwiatów,
 • e) wzniecanie i używanie ognia.

    13.  Ogród może być strefą ciszy miejskiej, dlatego prosimy o nieużywanie przenośnych urządzeń emitujących dźwięki (np. radio, odtwarzacze muzyki), które mogą zakłócić spokój.
   14.  W parku można położyć się na trawie.
   15.  Ogród/park muzealny jest obszarem publicznym – obowiązuje na jego terenie zakaz spożywania napojów alkoholowych, zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz używania substancji zapachowych uciążliwych dla otoczenia.
   16. Fotografowanie i filmowanie w parku dla celów prywatnych jest możliwe, o ile nie przeszkadza to innym turystom, korzystającym z tego miejsca.
   17. Wykonanie zdjęć i filmów dla celów komercyjnych jest możliwe po uprzednim uzyskaniu zgody dyrektora Muzeum.
   18. Muzeum nie odpowiada za naruszenie dóbr osobistych osób korzystających z parku     przez osoby trzecie, w tym spowodowanie szkody z tytułu nieuprawnionego wykonywania zdjęć fotograficznych i materiałów filmowych.
   19.  Osoby zakłócające spokój i porządek oraz niestosujące się do niniejszego regulaminu mogą być pozbawione prawa do zwiedzania parku.
   20.  Park jest stale monitorowany przez pracowników Muzeum.
   21.  Muzeum zastrzega sobie możliwość zamknięcia parku w przypadku organizowania na jego terenie imprez/przedsięwzięć lub w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności.
   22.  Zastrzega się możliwość wyłączania z użytkowania poszczególnych części parku z uwagi na konieczność prowadzenia prac pielęgnacyjnych lub z uwagi na organizowane imprezy/przedsięwzięcia.
   23. Przebywając na terenie parku należy stosować się do wskazówek i uwag pracowników Muzeum.

Dziękujemy za przestrzeganie zasad niniejszych regulaminów i zapraszamy do ponownego odwiedzenia Muzeum.

ikona załącznika pdf
Zarządzenie
ikona załącznika pdf
Regulamin zwiedzania wystaw
ikona załącznika pdf
Regulamin ogród
ikona załącznika pdf
Regulamin park