Międzynarodowe projekty badawcze

Międzynarodowe badania naukowe

Integrating Neandertal Legacy: From Past to Present (iNEAL)

Neandertalczycy są pierwszą populacją ludzką, którą można naprawdę uznać za zjawisko paneuropejskie. Ślady ich bytności, w postaci pozostałości kulturowych lub szczątków ludzkich, zostały odnalezione w większości krajów europejskich. Obejmują one okres ponad 250 000 lat. Dostępny jest obszerny katalog źródeł archeologicznych i antropologicznych, różnym aspektom ich dziedzictwa poświęcono wiele prac naukowych. Jednak nadal istnieją rozbieżność w dostępnych i zaktualizowanych zestawach danych z różnych krajów. Ponadto komunikacja między naukowcami z różnych dziedzin i z różnych krajów nadal opiera się na osobistych powiązaniach między poszczególnymi naukowcami, głównie związanych z konkretnymi projektami. Akcja ta jest od dawna spóźnioną próbą wypełnienia luki geograficznej, językowej, dyscyplinarnej i dotyczącej danych, a także luki tworzonej przez tradycje różnych dyscyplin w różnych krajach europejskich. Dzięki połączonemu podejściu opartemu na nauce i integracji geograficznej, tworzeniu coraz większej, integracyjnej bazy danych oraz promowaniu dialogu między naukowcami i tworzeniu wytycznych dla badań, można osiągnąć solidną podstawę dla lepszego zrozumienia neandertalczyków. Co więcej, pozwoli to stworzyć podstawę dla włączenia spuścizny neandertalskiej do teraźniejszości, poprzez oparte na naukach wytyczne dotyczące prezentacji publicznej i dalszych działań na rzecz promowania ich dziedzictwa poprzez włączenie interesariuszy nienaukowych, takich jak administratorzy, pracownicy muzealnictwa i kultury, sektor turystyczny, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz inne zainteresowane strony.

Agenda projektu: Integrating Neandertal Legacy: From Past to Present (Cost Action19141)

https://www.cost.eu/actions/CA19141/

Strona projektu

http://inealcost.inantro.hr/

Badania w Marei (Egipt)

Wykopaliska w Marei w Egipcie sezon 2014 r.

W trakcie kampanii w 2014 r. zostały przeprowadzone badania w nawie południowej  #16 (Fig. 1) i w pomieszczeniach przylegających bezpośrednio do nawy od strony zewnętrznej, południowej. Po przeprowadzeniu prac sondażowych w pomieszczeniu  #16 w nawie bocznej południowej odkryto zarys 10 warstw użytkowych. Na głębokości 1 m od górnej płaszczyzny (powierzchni) stylobatu … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Wykopaliska w Marei w Egipcie sezon 2013 r.

W trakcie tegorocznej kampanii dokończona została eksploracja nawy bocznej bazyliki od strony południowej w jej zachodniej części oznaczonej na planie # 16 (Fig. 1). Obszar który został odsłonięty to fragment  południowej nawy bocznej,  który znajduje się między zewnętrznym murem zachodnim kościoła a kamienną strukturą … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Wykopaliska w Marei w Egipcie sezon 2012 r.

W trakcie tegorocznej kampanii prace archeologiczne były kontynuowane w kompleksie usytuowanym na południowy wschód od apsydy bazyliki. Zabudowania widoczne na planie (Fig. 1.- w kontekście bazyliki, Fig. 2. –topografia terenu od strony wschodniej jeziora wraz z częściowym planem willi) umownie zwane będą willą ze względu na plan architektoniczny obiektu, … Czytaj dalej

Prezentowany wpis

Wykopaliska w Marei w Egipcie sezon 2011 r.

Dwunasta kampania wykopaliskowa dostarczyła istotnych danych odnośnie założeń architektonicznych wokół bazyliki. W 2011 r. ze względów politycznych koncesja nie obejmowała zgody na prowadzenie wykopalisk, dlatego przeprowadzono jedynie badania powierzchniowe na stanowisku. W wyniku tych prac zostały odsłonięte zarysy korony murów znajdujących się za apsydą bazyliki w wschodniej … Czytaj dalej

Prezentowany wpis