„GERMS”

GERMS

„GERMS”

artysta: Yan Tomaszewski

w dialogu z pracami Wiktora Pentala i Henryka Makarewicza

kurator: Łukasz Trzciński / Fundacja Imago Mundi

współpraca: Szymon Maliborski, Dominik Stanisławski

Muzeum Archeologiczne w Krakowie / 09-30.08.2019

Nasza najnowsza inwestycja przemysłowa obdarzyła nas wiadomościami o zamierzchłych początkach naszego przemysłu – donosi narrator Polskiej Kroniki Filmowej z 1951 r., dokumentującej prace archeologiczne na terenie budowy Nowej Huty.

Seria prac „GERMS” [zalążki] współczesnego artysty Yana Tomaszewskiego, inspirowana zbiorem fotografii Henryka Makarewicza i Wiktora Pentala dokumentującym czołowe przedsięwzięcia tzw. „Planu sześcioletniego” oraz wykopaliskami archeologicznymi na terenie powstającego miasta, wskazuje niepokojąco rzeczywiste paralele pomiędzy faktycznie znalezionymi przez naukowców obiektami a założeniami architektonicznymi Nowej Huty czy wpisanymi w jej koncepcję elementami choreografii społecznej. Możliwe, że to fragmenty jej porwanego DNA.

—————————————————————————————-

„GERMS” Yana Tomaszewskiego stanowi element pracy ze zbiorem fotografii Miasto Idealne, ukierunkowanej na poszukiwanie jego znaczeń. Tworzące go fotografie Henryka Makarewicza (1917–1984) i Wiktora Pentala (1920-2013) to wielopłaszczyznowy zapis pierwszych lat Nowej Huty, miasta pomyślanego  i realizowanego jako całościowy koncept – tak architektoniczny, jak i społeczny.

 Prace z serii „GERMS” [2017r.] zostały bezpośrednio zainspirowane tak fotografiami obu autorów, jak i oryginalnymi artefaktami ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Krakowie, w trakcie prac badawczych towarzyszących uruchomieniu portalu o charakterze badawczo-popularyzatorskim – idealcity.pl. Ich ekspozycja w Muzeum Archeologicznym w Krakowie, stanowi premierowy, fizyczny pokaz obiektów.

Ekspozycja stanowi element wystawy rozproszonej Miasto Idealne.

Partnerzy: Muzeum Fotografii, Muzeum Krakowa, Muzeum Archeologiczne w Krakowie, Muzeum Lotnictwa Polskiego, Muzeum Inżynierii Miejskiej, Grodzki Urząd Pracy, Teatr Łaźnia Nowa, Małopolski Ogród Sztuki

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2019

GERMS

artist: Yan Tomaszewski

in dialogue with the works of Wiktor Pental and Henryk Makarewicz

curator: Łukasz Trzciński / Fundacja Imago Mundi

collaboration: Szymon Maliborski, Dominik Stanisławski

Archaeological Museum in Kraków / 09-30.08.2019

Our latest industrial investment has imparted to us information about the remote beginnings of our industry – says the narrator in a 1951 Polish Film Chronicle newsreel, documenting archaeologists’ work at the construction site of Nowa Huta.

GERMS – a series of works by the contemporary artist Yan Tomaszewski, inspired by the collection of photographs by Henryk Makarewicz and Wiktor Pental which immortalises the principal enterprise in the so-called Six-Year Plan as well as archaeological excavations at the site of the city being built, reveals disturbingly real parallels between the objects found by scientists and the architectural premises behind Nowa Huta, or elements of social choreography inscribed in its concept. They could be fragments of its torn DNA.

——————————————–

Yan Tomaszewski’s GERMS belong to the framework of works related to the photographic collection Ideal City, oriented towards discovering its meanings. The pictures by Henryk Makarewicz (1917–1984) and Wiktor Pental (1920–2013) constitute a multi-layered record of the first days of Nowa Huta, a city designed and built as a coherent whole – both in architectural and social terms.

 Works from the GERMS series [2017] drew direct inspiration from the pictures by both photographers as well as original artefacts from the Archaeological Museum in Kraków during the research accompanying the launching of a research and popularising portal – idealcity.pl. The show at the Archaeological Museum in Kraków is the first display of these works.

The exposition is part of the dispersed exhibition Ideal City.

Partners: Museum of Photography, Museum of Kraków, Archaeological Museum in Kraków, Polish Aviation Museum, Museum of Municipal Engineering, Grodzki Urząd Pracy, Teatr Łaźnia Nowa, Małopolska Garden of Art

Subsidised by the National Centre for Culture as part of the programme Kultura – Interwencje 2019

Komentarze są niedostępne.