Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na: Kontynuację remontu konserwatorskiego elewacji, budynku dawnego klasztoru Karmelitów – obecnie Muzeum Archeologicznego przy ul. Senackiej 3 w Krakowie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na :

Kontynuację remontu konserwatorskiego elewacji, budynku dawnego klasztoru Karmelitów – obecnie Muzeum Archeologicznego przy ul. Senackiej 3 w Krakowie

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert w dniu 31.05.2021 roku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty!!!

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Opis przedmiotu zamówienia:

1)Projekt budowlany remontu elewacji oraz 3 dachów  budynków Muzeum Archeologicznego w Krakowie wraz z wykonaniem instalacji odgromowej, – oprac. przez mgr. inż. Agnieszkę Kozioł, grudzień 2013 r.,

2)Program prac konserwatorskich dotyczący elewacji Muzeum Archeologicznego w Krakowie przy ul. Senackiej 3, – oprac. przez mgr Małgorzatę Zagórską-Slaninę i mgr Marię Marzec, listopad 2009 r.,

3)Projekt budowlany remontu elewacji oraz 3 dachów budynków Muzeum Archeologicznego w Krakowie wraz z wykonaniem instalacji odgromowej, – branża: konstrukcja oprac. przez mgr inż. Lecha Sobieszka, grudzień 2013 r., ekspertyza konstrukcyjna opracowana przez mgr inż. Lecha Sobieszka,

4)projekt budowlany remontu elewacji oraz 3 dachów budynków Muzeum Archeologicznego w Krakowie wraz z wykonaniem instalacji odgromowej – branża: elektryczna – oprac. przez mgr inż. Pawła Sojkę, grudzień 2013 r.,

5)Informacja uzupełniająca do zakresu prac oraz załącznik do informacji uzupełniającej,

6)Przedmiar robót

7)Pozwolenie Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr 1011/10 z dnia 22.12.2010 r.,

8)Decyzja nr 56/14 z dnia 24.01.2014 r. Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zmianie pozwolenia konserwatorskiego nr 1011/10 z dnia 22.12.2010 r.,

9) Decyzja o pozwoleniu na budowę Nr 522/2014 z dnia 05.03.2014 r.,

10) Specyfikacja techniczna

  1. Załącznik nr 2 – Formularz oferty
  2. Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia Wykonawcy
  3. Załącznik nr 4 – Projektowane postanowienia umowy
  4. Załącznik nr 5 – Wzór wykazu wykonywanych zamówień
  5. Załącznik nr 6 – Wzór wykazu osób
  6. Załącznik nr 7 – Oświadczenie grupa kapitałowa
  7. Załącznik nr 8 – Oświadczenie potwierdzające treść oświadczenia
  8. Załącznik nr 9 – Oświadczenie dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia

Modyfikacja SWZ

Pytania i odpowiedzi nr 1

Pytania i odpowiedzi nr 2

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
Komentarze są niedostępne.