Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane – w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), zwanej dalej ustawą PZP, oraz zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”. Przedmiotem postępowania jest przebudowa budynku Gmachu Głównego Muzeum Archeologicznego w zakresie adaptacji strychu siedziby do funkcji użytkowych wraz z wykonaniem windy i klatki schodowej przy ul. Senacka 3, 31-002 Kraków.

Odpowiedzi na pytania wykonawców zestaw nr 1, modyfikacja SWZ nr 1 – 21.09.2022 rok

Odpowiedzi na pytania Wykonawców zestaw nr 2, modyfikacja SWZ nr 2 – 23.09.2022 rok

Odpowiedzi na pytania Wykonawców zestaw nr 3 – 26.09.2022 rok

Komentarze są niedostępne.