Nakopalniane pracownie krzemieniarskie z okresu neolitu w Bęble stan.4, woj. małopolskie

Nakopalniane pracownie krzemieniarskie z okresu neolitu w Bęble stan.4, woj. małopolskie

W ramach programu Ochrona zabytków archeologicznych Minister Kultury i Dziedzictwa

Narodowego podjął w dniu 13 lutego 2020 r. decyzję o przyznaniu dofinansowania

z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Nakopalniane pracownie krzemieniarskie z okresu neolitu w Bęble stan.4, woj. małopolskie” (wniosek nr 140578/19 dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1  ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych).

 Celem dwuletniego projektu jest pełne opracowanie oraz dwujęzyczna publikacja analiz neolitycznych zabytków krzemiennych ze stan. 4 w Bęble, gm. Wielka Wieś, woj. małopolskie (AZP100-55/162) pochodzących z dawnych badań, poprzedzona opracowaniem wyników współczesnych, nieinwazyjnych prac terenowych.

Rozpoznanie funkcji i określenie chronologii tego stanowiska ma kluczowe znaczenie dla badań nad górnictwem i przetwórstwem krzemienia w społecznościach wczesnorolniczych południowej Polski w pierwszej poł. V tys. BC. Analizy te wpisują się w problematykę „przełomu metrycznego” i początku eneolitycznych przemian kulturowych w Polsce. Źródłowa publikacja inwentarzy, wzbogacona o wyniki pozostałych badań, pomoże w prześledzeniu relacji pomiędzy zmianami w technologii a napływem na tereny południowej Polski nowych idei wiązanych z „drugim etapem neolityzacji ziem polskich”. Rekonstrukcja wyglądu pola górniczego i opisanie technologii produkcji narzędzi dopełnią obraz neolitycznego górnictwa krzemienia o kolejny, po krzemieniu pasiatym, surowiec kamienny.

Publikacja Trela-Kieferling, E. 2021 (red.). Nakopalniane pracownie krzemieniarskie z okresu neolitu w Bęble stan.4, woj. małopolskie, Kraków

będzie kolejnym tomem z serii „Biblioteka Muzeum Archeologicznego w Krakowie”

ISBN (cała seria) 978-83-911543-4-2

Komentarze są niedostępne.