Janina Prokopowicz-Krauss (1930-2011)

Janina Prokopowicz-Krauss urodziła się we Lwowie, w rodzinie Jana i Anny (z domu Peter) Prokopowicz. Naukę w szkole podstawowej rozpoczęła w Brzeżanach, a następnie w kontynuowała w Przemyślu. W latach 1943-1944 uczęszczała do Szkoły Handlowej w Przemyślu. Tam też, w latach 1944-1948 uczęszczała do III Państwowego Gimnazjum i Liceum, w którym uzyskała świadectwo dojrzałości. W roku 1948 rozpoczęła studia na kierunku Historia na Uniwersytecie Jagiellońskim, w roku 1952 uzyskała dyplom magistra filozofii. W czasie studiów odbyła praktykę na wykopaliskach prowadzonych przez Konrada Jażdżewskiego w Gdańsku. W kwietniu 1953 rozpoczęła pracę w oddziale Muzeum Archeologicznego w Nowej Hucie jako technik dokumentalista.

Przez cały okres pracy zawodowej Janina Prokopowicz-Krauss była związana z Muzeum Archeologicznym w Krakowie. Przeszła w nim wszystkie szczeble kariery muzealniczej aż do stanowiska starszego kustosza. Początkowo pracowała w Składnicy Głównej Zbiorów MAK pod kierunkiem Gabriela Leńczyka. Od roku 1965, aż do przejścia na emeryturę w roku 1992, kierowała Działem Epoki Brązu i Wczesnej Epoki Żelaza. Współpracowała ze Składnicą Zbiorów Dawnych i Konserwatorem Zabytków Archeologicznych. Prowadziła samodzielnie badania wykopaliskowe, a także brała udział w dużych akcjach badawczych Muzeum i Konserwatora na wielu różnoczasowych stanowiskach, zwłaszcza na terenie Polski południowej (Kraków Nowa Huta-Mogiła, Rynek Główny w Krakowie, Kraków Kurdwanów, Naszacowice, Rożnów, Czchów, Bosutów, Częstochowa Raków, Jamno, Mstów, Zakrzew, Machów – stan. 6, 7, 11, 17, 20, Skopanie, Janowice – stan. 1, 2 i 3, Świniary Stare, Pieczeniegi, Baranów Sandomierski, Święcice, Piaseczno, Wąsosz Dolny, Walenczów, Proszowice, Chmielów – stan. 1 i 2, Tarnobrzeg Dzików i Rolki, Kraków Tyniec, Baczyn – stan. 1 i 2, Kowala, Dobczyce).

Zainteresowania badawcze Janina Prokopowicz-Krauss koncentrowały się wokół zagadnień związanych z epoką brązu i wczesną epoką żelaza. Zaowocowały one licznymi publikacjami źródłowymi.

Pani Janina Prokopowicz-Krauss uczestniczyła w pracach nad wystawami prezentowanymi w Muzeum i innych instytucjach archeologicznych. Brała udział w akcjach oświatowych Muzeum.

Również po przejściu na emeryturę Janina Prokopowicz-Krauss utrzymywała stały kontakt z Muzeum.

Anna Tyniec

MA Materiały Archeologiczne, Kraków.

 • Neolityczny grób kultury ceramiki sznurowej w Janowicach, pow. Miechów, MA 2 (1960), 57-60.
 • Cmentarzysko kultury łużyckiej w Jamnie, pow. Częstochowa, MA 2 (1960), 147-177.
 • Wyniki prac wykopaliskowych na stanowisku I w Janowicach, pow. Miechów, MA 3 (1961), 51-63.
 • Cmentarzysko kultury łużyckiej w Częstochowie-Rakowie, MA 3 (1961), 129-139.
 • Cmentarzysko kultury łużyckiej w Jamnie, pow. Częstochowa (materiały z badań w latach 1960-1961), MA 4 (1963), 225-249.
 • Komunikat z badań przeprowadzonych w 1962 roku w powiecie kłobuckim, Biuletyn Śląskiego Instytutu Naukowego 40 (1964), 32-33.
 • Cmentarzyska kultury łużyckiej w Wąsoszu Dolnym i Waleńczowie w powiecie kłobuckim, MA 5 (1964), 129-146.
 • Groby kultury pucharów dzwonowatych w Święcicach, pow. Miechów, Studia i materiały do badań nad neolitem Małopolski, Prace Komisji Archeologicznej Oddziału PAN w Krakowie 4 (1964), 401-409.
 • Cmentarzysko kultury łużyckiej w Waleńczowie, pow. Kłobuck (materiały z badań w 1963 roku), MA 6 (1965), 97-108.
 • Sprawozdanie z badań przeprowadzonych w 1960 roku na cmentarzysku łużyckim w Jamnie, pow. Częstochowa, Biuletyn Śląskiego Instytutu Naukowego 32 (1962), 47-49.
 • Ratownicze badania w Polanowicach, pow. Miechów, MA 7 (1966), 71-75.
 • Nowe, neolityczne stanowisko w Proszowicach, MA 7 (1966), 79-85.
 • Sprawozdanie z badań przeprowadzonych w 1964 roku na terenie cmentarzyska kultury łużyckiej w Baczynie, pow. Kraków, Sprawozdania Archeologiczne 18 (1966), 74-77.
 • Cmentarzysko kultury łużyckiej w Baczynie, pow. Kraków, MA 8 (1967), 133-158.
 • Wielokulturowe stanowisko w Kowali, pow. Proszowice, MA 11 (1970), 157-168.
 • (wspólnie z A. Kraussem) Cmentarzysko kultury łużyckiej w Furmanach, pow. Tarnobrzeg, MA 11 (1970), 175-189.
 • (wspólnie z A. Kraussem) Cmentarzysko kultury mierzanowickiej w Świniarach Starych, pow. Sandomierz, MA 12 (1971), 109-131.
 • (wspólnie z A. Kraussem) Cmentarzysko kultury łużyckiej w Tarnobrzegu, MA13 (1972), 157-162.
 • (wspólnie z A. Kraussem) Materiały z cmentarzyska kultury łużyckiej w Konaszówce, pow. Miechów, MA 14 (1973), 133-145.
 • Piąty grób kultury pucharów dzwonowatych w Święcicach, pow. Miechów, MA 15 (1974), 264-266.
 • Materiały z cmentarzyska kultury łużyckiej w Gorzycach, pow. Tarnobrzeg, MA 15 (1974), 119-134.
 • (wspólnie z A. Kraussem) Wyniki ratowniczych badań prowadzonych w 1954 r. na cmentarzysku kultury łużyckiej w Krzemienicy, woj. Rzeszów, MA 21 (1981), 33-44.
 • Sprawozdania z badań w Informatorze Archeologicznym za lata: 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984.

Bibliografię zestawił Jakub Puziuk