Wybór kandydata na stanowisko Zastępcy Dyrektora

Muzeum Archeologiczne w Krakowie – najstarsza tego typu placówka w Polsce, powstała w 1850 roku. Muzeum powołano do życia jako Muzeum Starożytności i początkowo miało swoją siedzibę w Bibliotece Jagiellońskiej przy ul. św. Anny. 14 lat późnej zostało przeniesione na ulicę Sławkowską 17, a następnie do budynku przy ulicy Senackiej 3, gdzie znajduje się do dziś.

Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:

Z-ca Dyrektora MAK

Miejsce pracy: Kraków

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne, techniczne lub związane z administracją publiczną i co najmniej 8-letni staż pracy, w tym 5 lat na stanowisku kierowniczym.
 • Dobra znajomość przepisów dotyczących ustawy o muzeach, finansach publicznych, rachunkowości oraz PZP.
 • Wiedza z zakresu finansów i rachunkowości.
 • Umiejętność planowania działań z wykorzystaniem krajowych i europejskich środków budżetowych oraz związanych z procesami inwestycyjnymi i projektami.
 • Sprawna organizacja pracy i umiejętność zarządzania projektami zgodnie z założonymi wskaźnikami.
 • Nastawienie na usprawnianie procesów i realizację założonych celów.
 • Wysokie kompetencje analityczne.
 • Komunikatywność i samodzielność.

Oferta powinna zawierać:

 • List motywacyjny.
 • CV wraz z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej kandydata.
 • Mile widziane referencje dotyczące ostatnich 2 lat pracy zawodowej.
 • Oświadczenie o niekaralności.
 • Oświadczenie o następującym brzmieniu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym na potrzeby realizacji procesu rekrutacji dla tej oraz przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Archeologiczne w Krakowie (ul. Senackiej 3, 31-002 Kraków) w okresie 1 roku od momentu ich przesłania, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.”
 • Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie swoich aplikacji mailem do dnia 16 listopada 2020r. na adres mak@ma.krakow.pl
 • W temacie korespondencji należy umieścić dopisek: „Konkurs na stanowisko Z-ca Dyrektora MAK”.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę.
 • Stabilne warunki zatrudnienia.
 • Narzędzia pracy: komputer i komórka.
 • Benefity pracownicze – kartę sport.
 • Parking na terenie Muzeum w centrum miasta.

Uprzedzamy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Załącznik nr 1:

Szczegółowy opis stanowiska

– nadzór nad całością spraw administracyjnych w muzeum;

– współdziałanie z dyrektorem mak w zakresie strategii i programów rozwoju muzeum;

– opracowywanie założeń planów finansowych w zakresie kosztów inwestycyjnych;

– współdziałanie z dyrektorem mak i głównym księgowym oraz koordynacja działań w zakresie projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych;

– nadzór i współdziałanie z komórkami organizacyjnymi w celu zapewnienia prawidłowego działania muzeum;

– tworzenie planów rzeczowo-finansowych i sprawozdawczości muzeum w zakresie wykonywanych zadań;

– sprawowanie stałego nadzoru nad stanem nieruchomości, majątku ruchomego (z wyjątkiem muzealiów) i infrastruktury muzeum oraz nad racjonalnością ich zagospodarowania;

– inicjowanie programów modernizacji i rozwoju infrastruktury (działalność inwestycyjna, remontowa i konserwacyjna) muzeum;

– organizacja i nadzór nad pracami remontowo-budowlanymi;

– organizacja, koordynacja oraz nadzór związany z postępowaniami w zakresie zamówień publicznych w obszarze infrastruktury i inwestycji muzeum;

– nadzór nad właściwym prowadzeniem ksiąg inwentarzowych środków trwałych i wyposażenia;

– nadzorowanie spraw w zakresie usług bhp i ppoż, odo oraz usług informatycznych oraz kontrola nad przestrzeganiem obowiązujących regulacji prawnych przez pracowników muzeum;

– reprezentowanie muzeum na zewnątrz w ramach udzielonych upoważnień;

– wykonywanie innych poleceń służbowych wydanych przez dyrektora muzeum.

Zastępcy podlegają:

Dział Administracji oraz usługi BHP i PPOŻ, ODO i  informatyczne

Załącznik nr 2:

Klauzula informacyjna RODO

Komentarze są niedostępne.