Seria Wydawnicza: Biblioteka Muzeum Archeologicznego w Krakowie

Biblioteka Muzeum Archeologicznego w Krakowie

ISBN (dla całej serii) 978-83-911543-4-2

Redaktor – Jacek Górski

Sekretarz – Anna Tyniec

Komitet Redakcyjny: Tomasz Bochnak,Jan ChochorowskiJanusz KrukMichał ParczewskiPaweł Valde-Nowak

Seria wydawnicza, której pierwszy tom ukazał się w roku 2006, służy publikacji: materiałów z konferencji organizowanych przez Muzeum Archeologiczne w Krakowie, wyników badań wykopaliskowych prowadzonych przez Muzeum, opracowań monograficznych przygotowanych przez naszych pracowników oraz kolekcji muzealnych.

Dotychczas drukiem ukazały się:

  • Tom I: Małgorzata Kaczanowska (red.), Dziedzictwo cywilizacji naddunajskich: Małopolska na przełomie epoki kamienia i miedzi [The Danubian Heritage: Lesser Poland at the Turn of the Stone and Copper Ages], Kraków 2006 (ISBN 978-83-911543-5-9
  • Tom II: Paulina Poleska, Celtycki mikroregion osadniczy w rejonie podkrakowskim, Kraków 2006, (ISBN 978-83-911543-8-0)
  • Tom III: Jacek Górski, Chronologia kultury trzcinieckiej na lessach Niecki Nidziańskiej, Kraków 2007 (ISBN 978-83-911543-0-8)
  • Tom IV: Hanna Szymańska, Krzysztof Babraj (ed.), Marea vol. 1. Byzantine Marea. Excavations in 2000-2003 and 2006, Kraków 2008 (ISBN 978-83-911543-9-7)
  • Tom V: Sławomir Kadrow (ed.) Bilcze Złote. Materials of the Tripolye Cultur from the Werteba and the Ogród Sites, Kraków 2013 (ISBN 978-83-924242-1-5)
  • Tom VI: „Fenomen miejsca – nekropola kurhanowa z neolitu, epoki brązu i wczesnego średniowiecza w Guciowie”
  • Tom VII: „Zabytki z wykopalisk Teodora Nieczuja-Ziemięckiego w latopisowym Pleśnisku (Podhorce na Ukrainie)”
  • Tom VIII: Agnieszka Dziedzic, Sośnia „Szwedzki Most”. Materiały krzemienne ze zbiorów Zygmunta Glogera, Kraków 2019 (ISBN 978-83-9561157-0-2)
  • Tom IX:  Ryszard Naglik (red./ed.), Szarbia, stanowisko 7, gm. Koniusza. Osady i cmentarzyska od okresu neolitu po okres wpływów rzymskich [Szarbia, Site 7 Commune Koniusza. Settlements and Cementeries from the Neolithic to the Roman Period], Kraków 2019 (ISBN978-83-9561157-1-9)
  • Tom X: Elzbieta Trela-Kieferling (red./ed.), Nakopalniane pracownie krzemieniarskie z okresu neolitu w Bęble, stan. 4, woj. małopolskie [Neolithic Flint Workshops at the Mine in Bębło, Site 4, Małopolska, Kraków 2021 (ISBN 978-83-9561157-3-3)