“Archeologiczne opowieści z Małopolski i nie tylko…” (7) The European Archaeology Days

700 pne - para figur z wystawy

“Archeologiczne opowieści z Małopolski i nie tylko…”  // The European Archaeology Days 

Na stanowisku Biskupice stan.4, gm. Miechów wykopano skarb liczący kilkanaście przedmiotów wykonanych z brązu.W kolejnej odsłonie portalu „Archeologiczny Atlas Małopolski” prezentujemy jeden z nich – czerpak.

In Biskupice, site 4, a treasure of many bronze objects has been found. In the next presentation of „Archaeological Atlas of Malopolska” you can read about one of these objects – a scoop.

Biskupice stan.4, gm. Miechów

Wieś Biskupice znajduje się na Wyżynie Miechowskiej, nad Szreniawą. W 1860 r. na gruntach Franciszka Nidro wykopany został skarb liczący kilkanaście przedmiotów wykonanych z brązu. Były to: 2 czarki, 3 siekierki, 3 sierpy, 6 bransolet, a także grot, fragmenty naszyjników, tarczka z uszkiem, kółko zwojowe. Dokładne miejsce znalezienia skarbu nie jest znane. Próba jego weryfikacji w 1987 r. nie powiodła się. Do zbiorów muzealnych zabytki trafiły dzięki hr. A. Przeździeckiemu, który otrzymał je od Teofila Szyca, dziedzic Biskupic. Skarb zdeponowano w ziemi w młodszej epoce brązu, zapewne ok. X w. przed Chr. przez przedstawiciela ludności kultury łużyckiej.

Biskupice, site 4, commune Miechów

The village of Biskupice is located in the Miechów Upland, on the Szreniawa River. In 1860, on the field of Franciszek Nidro, a hoard consisting of a dozen objects made of bronze was dug up. They were two cups, three axes, three sickles, six bracelets, as well as an arrowhead, fragments of necklaces, a miniature shield with an eyelet, and a spiral ring. The exact place where the hoard was found is unknown. An attempt to verify it in 1987 failed. The artefacts were added to the museum collections thanks to Count A. Przeździecki, who received them from Teofil Szyc, heir of Biskupice. The hoard was deposited in the ground in the Younger Bronze Age, probably around the 10th century BC, by a representative of the Lusatian culture.

Faza epoka brązu – wczesna epoki żelaza

Na stanowisku w Biskupicach w II poł. XIX w. wykopano skarb przedmiotów wykonanych z brązu. W jego skład wchodziły: 2 naczynia w typie czarki (jedno zaginęło), 3 siekierki z tulejką, 3 sierpy z guzkiem, grot, 2 fragmenty naszyjników, 6 bransolet, tarczka z uszkiem oraz spiralka z drutu. Wydaje się, że cześć przedmiotów została wytworzona w miejscowym warsztacie odlewniczym, natomiast część mogła być importowana z innych ośrodków w Europie Środkowej. Skarb zdeponowany zostały w ziemi około X w. przed Chrystusem zapewne przez przedstawiciela ludności kultury łużyckiej.

Bronze Age – Early Iron Age phase

On the site in Biskupice, in the second half of the 19th century, a  hoard of objects made of bronze was excavated. It consisted of two bowl-type vessels (one was lost), three socketed axes, three sickles with a knob, an arrowhead, two fragments of necklaces, six bracelets, a miniature shield with an eyelet and a wire spiral ring. It seems that some items were produced in the local foundry workshop, while some could have been imported from other centres in Central Europe. The hoard was deposited in the ground around the 10th century BC, probably by a Lusatian culture representative.

Czerpak

Czerpak jest określany w literaturze, jako czarka typ Jenišovice. Naczynie wykonane zostało z cienkiej blachy brązowej. Charakteryzuje się silnym profilowaniem. Naczynie ma dwustożkowaty kształt, a załom umieszczony jest wysoko tuż pod wyodrębnioną szyjką. Zdobiona jest poziomymi rzędami, gęsto wybijanych od wnętrza guzków i punktów. Dno zaznaczone jest rodzajem pierścieniowatej stopki. Naczynie posiada zdobione taśmowate ucho przymocowane nitami. Czarki takie prócz Małopolski wystąpiły m. in. w Wielkopolsce, Śląsku, a także w Kotlinie Karpackiej i strefie nordyjskiej.

Scoop

The scoop is referred to in the literature as the Jenišovice cup. The vessel is made of a thin bronze sheet. It has a heavily profiled biconical body, and the bend is located high up just below the defined neck. It is decorated with horizontal rows of knobs and indentations densely pressed from the inside. The base is marked with a kind of ring foot. The vessel has a decorated strap handle attached with rivets. Such cups, apart from Małopolska, appeared, among others, in Wielkopolska, Silesia, and the Carpathian Basin and the Nordic zone.

Co działo się na naszych ziemiach, gdy budowano Rzym? Z czego robiono narzędzia, broń, biżuterię? Odpowiedź na te pytania znajdą Państwo w poniższym filmie.

Komentarze są niedostępne.