“Archeologiczne opowieści z Małopolski i nie tylko…” (6) The European Archaeology Days

1900 pne widok pary figur na wystawie

“Archeologiczne opowieści z Małopolski i nie tylko…” //  The European Archaeology Days 

Kolejna odsłona portalu „Archeologiczny Atlas Małopolski“ to prezentacja stanowiska archeologicznego i zabytku z wczesnej epoki brązu.

Another presentation of the new website “Archaeological Atlas of Małopolska“ shows the archaeological site and artifacts from the early Bronze Age. These are 240 beads made of clam shells from Święcice, site 8.

Święcice stan.8, gm. Miechów – „Pieczeniegi”

Stanowisko zostało odkryte przypadkowo wiosną 1960 r. przez Edwarda Chojnackiego, który podczas budowy domu na swoim polu natrafił na cmentarzysko szkieletowe. Lokalna nazwa nosi nazwę „Pieczeniegi” i jest częścią wsi Rzemiędzice. Odkrycia dokonano na polach położonych nad Nidzicą, obok starego młyna. Stanowisko wznosiło się kilka metrów nad jej lustro – stok opadał w kierunku południowym. Na miejsce odkrycia udał się pracownik Muzeum Archeologicznego w Krakowie Adam Krauss, który przeprowadził ratownicze badania wykopaliskowe. Pięć grobów wyróżnił w wykopach fundamentowych budującego się gospodarstwa a szósty znaleziono przypadkowo podczas orki na sąsiednim polu. W 2003 r. na stanowisku badania powierzchniowe przeprowadzili Jacek Górski i Mirosław Zając. W trakcie nowszych badań nie stwierdzono występowania kości na powierzchni stanowisko. Odkryto natomiast ułamki ceramiki kultury mierzanowickiej, przeworskiej z okresu wpływów rzymskich i ogólnie datowanych na epokę brązu. Powierzchnię stanowiska oszacowano na ponad 15 ha.

Święcice, site 8, commune Miechów – „Pieczeniegi”

The site was discovered accidentally in the spring of 1960 by Edward Chojnacki, who, while building a house in his field, came across an inhumation cemetery. The local name is „Pieczeniegi” and is part of the village of Rzemiędzice, not Święcice. The discovery was made in the fields on Nidzica, next to the old mill. The site rose a few meters above water – the slope dropped south.

An employee of the Archaeological Museum in Krakow Adam Krauss, who conducted rescue excavations, went to the site of discovery. Five graves were distinguished in the foundation trenches of the farm under construction, and the sixth was found while ploughing in an adjacent field. In 2003, the site was surveyed by Jacek Górski and Mirosław Zając.

During more recent studies, no bones were found on the surface of the site. However, potsherds of the Mierzanowice and Przeworsk cultures, from the Roman Period and broadly dated to the Bronze Age, were discovered. The area of ​​the site is estimated at over 15 ha.

Faza wczesnej epoki brązu

Na cmentarzysku kultury mierzanowickiej odkryto sześć grobów szkieletowych w prostokątnych jamach ziemnych. Ich głębokość w czasie odkrycia wynosiła 100-150 cm. Ciała zmarłych złożony wprost do ziemi i ułożono w pozycji skurczonej na boku. Głowy zmarłych były skierowane na zachód. Można sądzić, że analogicznie jak na innych cmentarzyskach z tego okresu na prawym boku ułożono mężczyzn, a na lewym kobiety. Na podstawie datowania radiowęglowego cmentarzysko można datować na XIX-XVIII stulecie BC. W wyposażeniu grobowym odkryto gliniane naczynia, krzemienne groty strzał, ozdobę z miedzi lub brązu oraz liczne paciorki wykonane z muszli małża, kości i fajansu. Najbogatszy był grób nr 5, w którym znaleziono min. 15 grotów krzemiennych strzał i ok. 1500 paciorków zwiniętych w tarczkę umieszczoną pod głową oraz na piersi i owiniętych wokół kolan.

Early Bronze Age phase

Six inhumation graves in rectangular pits were discovered within the Mierzanowice culture cemetery. Their depth at the time of discovery was 100-150 cm. The bodies of the deceased were deposited straight to the ground and placed in a contracted position. The heads of the dead faced west. It can be assumed that men were placed on the right side and women on the left side, similar to other cemeteries from this period. Based on radiocarbon dating, the cemetery can be dated to the 19th-18th century BC. Among the grave furnishings, clay vessels, flint arrowheads, a copper or bronze ornament and numerous beads made of clamshell, bone and faience were discovered. The richest was grave No. 5, in which, among others, 15 flint arrowheads and about 1,500 beads rolled up spirally placed under the head and on the chest and wrapped around the knees were found.

Paciorki (240 sztuk) Grób 5

Ponad 1500 paciorków wykonanych z muszli małży (przypuszczalnie szczeżui) znalezionych w grobie nr 5. Miały kształt owalny lub okrągły. Otwory – jeden, rzadziej dwa – miały średnicę 0,3-0,4 mm i zostały wykonane zapewne krzemiennym wiertnikiem. Kształt nadawano szlifując każdy okaz na kamiennej płycie szlifierskiej. Tworzyły kolie nanizane na sznur lub rzemień.

Beads (240 pieces)  grave No. 5

More than 1,500 beads made of clam shells (presumably swan mussel) found in grave No. 5. They were oval or round. The holes – one, less often two – had a diameter of 0.3-0.4 mm and were probably made with a flint borer. The shape was given by polishing each specimen on a stone polishing plate. They formed necklaces strung on a string or a thong.

Zapraszamy do obejrzenia filmów opowiadających o codzienności dawnych mieszkańców Małopolski. 

W tym okresie (1900 lat p.n.e) mężczyźni i kobiety poprzez stroje i ozdoby zaznaczali wyraźnie swoją odrębność. Prezentowany powyżej naszyjnik był jednym z elementów stroju kobiecego.

Ówcześni Małopolanie mieszkali w niewielkich, kurnych chatach budowanych na zrąb.

Komentarze są niedostępne.