KONFERENCJA NAUKOWA „KRZEMIEŃ JURAJSKI W PRADZIEJACH”

KRAKÓW 28-30 WRZEŚNIA 2017 r.

W dniach 28-30 września 2017 roku w  Krakowie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Krzemień jurajski w pradziejach” zorganizowana przez Muzeum Archeologiczne w Krakowie, Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie.

Konferencja, dedykowana prof. dr. hab. Bolesławowi Ginterowi, była kontynuacją serii spotkań dotyczących problematyki użytkowania surowców krzemiennych w pradziejach. Tematem obrad był krzemień jurajski zarówno w aspekcie geologicznym, jak i prehistorycznym, na całym obszarze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Poruszono także zagadnienia związane “z wydobywaniem, przetwórstwem i dystrybucją surowców i wyrobów krzemiennych…” z innych obszarów środkowej Europy. Podczas Konferencji wielokrotnie przypominano zasługi Profesora dla rozwoju badań nad  krzemieniarstwem.

W Konferencji uczestniczyło 67 Badaczy ze wszystkich ośrodków archeologicznych w Polsce oraz Goście z  Białorusi, Bułgarii, Czech, Węgier. W ciągu dwóch dni obrad wygłoszono 22 referaty, dotyczące użytkowania krzemieni jurajskich od paleolitu po okres nowożytny oraz zaprezentowano 3 postery. Konferencja zakończyła się wycieczką na stanowiska w Dolinie Mnikowskiej oraz w Zelkowie i Bęble.

Treść referatów zostanie opublikowana w kolejnym tomie serii Studia nad Gospodarką Surowcami Krzemiennymi w Pradziejach wydawanej przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Autorom referatów i Uczestnikom Konferencji oraz dr hab. Sławomirowi Sprawskiemu – Dyrektorowi Instytutu Historii UJ za użyczenie wspaniałej Auli Tischnera na miejsce obrad, pani Beacie Morsztyn z Muzeum Archeologicznego w Krakowie za zorganizowanie bankietu w Ogrodach muzealnych oraz wszystkim Pracownikom Muzeum Archeologicznego w Krakowie i Wolontariuszom z Instytutu Archeologii UJ za pomoc przy organizacji konferencji.  

Komitet Naukowy

dr hab. Jacek Górski – dyrektor Muzeum Archeologicznego w Krakowie

prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak – dyrektor Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

dr Wojciech Brzeziński – dyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie

Sekretariat Konferencji

Anna Kraszewska, Damian Stefański, Elżbieta Trela-Kieferling, Mirosław Zając

Komentarze są niedostępne.