Projekt Archeologiczny Atlas Małopolski

Muzeum Archeologiczne w Krakowie uzyskało wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1: „E-administracja i otwarte zasoby”, Poddziałanie 2.1.2 „Cyfrowe zasoby regionalne” na realizację projektu nr RPMP.02.01.02-12-0973/17 pt. „Archeologiczny Atlas Małopolski. Digitalizacja i udostępnienie zasobów Muzeum Archeologicznego w Krakowie”.

Celem projektu jest rozwój cyfrowych zasobów kultury poprzez stworzenie zintegrowanego systemu informacji o dziedzictwie archeologicznym Małopolski i ich udostępnienie na platformie prezentującej „Archeologiczny Atlas Małopolski”. Cel będzie efektem bezpośrednim działań projektowych obejmujących wytworzenie odwzorowań cyfrowych wysokiej jakości, stworzenie repozytorium cyfrowego, gromadzącego zarówno materiał zdjęciowy jak i opisowy na temat najbardziej charakterystycznych zabytków archeologicznych i dokumentów archiwalnych odzwierciedlających różne obszary regionu dla powstania atlasu dziedzictwa archeologicznego – „Archeologiczny Atlas Małopolski”, prezentowanego na nowopowstałej platformie cyfrowej. W ramach projektu powstanie również odpowiednie zaplecze w postaci informatycznej infrastruktury sprzętowo-programowej, zapewniającej długoterminowe przechowywanie cyfrowych zasobów, ich przetwarzanie oraz sprawną publikację online.

 

0 PLN
Całkowita wartość Projektu
0 PLN
Dofinansowanie Projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego