Misja

„Archeologiczne dziedzictwo Małopolski” jesteśmy depozytariuszem działalności społeczeństw pra- i protohistorycznych na obszarze Małopolski i pośredniczymy między dawnymi społecznościami a współczesnym człowiekiem.

Dziedzictwo archeologiczne to powiązane ze sobą elementów kultury materialnej, duchowej i społecznej. Muzeum gromadzi więc nie tylko materialne pozostałości po działalności człowieka (archeologiczne zabytki ruchome – podstawowe nośniki wiedzy), lecz także informacje o obiektach nieruchomych (jaskinie, grodziska, kurhany), przestrzeni kulturowej oraz środowisku naturalnym, w którym ten człowiek działał.

Misja jest realizowana przez pozyskiwanie, opracowywanie, katalogowanie, konserwowanie i przechowywanie muzealiów i informacji o nich.

Funkcję pośredniczącą między prahistorią a współczesnością realizujemy przez działania kulturalne, edukacyjne i naukowe (wystawy, pokazy, konferencje, odczyty, prowadzenie badań naukowych oraz publikacje). Chcemy też kształtować właściwy i aktywny stosunek społeczeństwa do dziedzictwa archeologicznego.