Materiały Archeologiczne, tom XXXV 2005


Spis treści

ARTYKUŁY

Jacek Górski, Rozwój poglądów na chronologię i periodyzację kultury trzcinieckiej do 1990 roku (ze szczególnym uwzględnieniem lessowej części Niecki Nidziańskiej)

Urszula Bugaj, Guzy-krępulce z terenu Polski 

Kazimierz Bielenin, Kloc żużla dymarskiego z Boleszyna. Uwagi o znaczeniu badań powierzchni kloców żużla dymarskiego

MATERIAŁY


Agnieszka Dziedzic, Materiały krzemienne z kolekcji L. Sawickiego i W. Szukiewicza z miejscowości Kaszety z południowej części Litwy 

Marcin Przybyła, Materiały tzw. kultury ceramiki grzebykowo – dołkowej ze stanowiska 15 w Krakowie-Bieżanowie 

Michał Bugaj, Dwa miecze antenowe w zbiorach muzeów krakowskich 

Bartłomiej Szymon Szmoniewski, Wczesnośredniowieczne cmentarzysko ciałopalne na stanowisku 16 w Targowisku, gm. Kłaj 

Krzysztof Kaczanowski, Jarosław Wróbel, Emil Zaitz, Wczesnośredniowieczny szkielet z ul. Mikołajskiej w Krakowie 

Radosław Liwoch, Kołtka z Błyszczanki na Podolu Zachodnim 

Anna Tyniec-Kępińska, Kolekcja średniowiecznych i nowożytnych przedmiotów żelaznych ze Smolic koło Zatora

ODKRYCIA


Hanna Szymańska, Krzysztof Babraj, Wstępny raport z wykopalisk w Marei w Egipcie. Sierpień-wrzesień 2003

Kronika

Komentarze są niedostępne.