Materiały Archeologiczne, tom XXXIV 2003


Spis treści

Artykuły

Tomasz Bochnak “Długie noże” w grobach kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzymskiego – broń czy narzędzie?

Materiały

Maja Pawłowska Schyłkowopaleolityczna pracownia wiórów na stanowisku 2 w Zagaciu, gm. Czernichów

Sławomir Kadrow, Michailo Sokhackiy, Taras Tkachuk, Elżbieta Trela Sprawozdanie ze studiów i analiz materiałów zabytkowych kultury trypolskiej z Bilcza Złotego znajdujących się w zbiorach Muzeum Archeologicznego w Krakowie

Wojciech Blajer Brązowa szpila z główką tulejkowatą ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Krakowie

Irena Pieróg Przedmioty brązowe z Wadowic

Radosław Liwoch Wczesnośredniowieczne zabytki z Lidawki na Wołyniu w Zbiorach krakowskiego Muzeum Archeologicznego

Odkrycia

Hanna Szymańska, Krzysztof Babraj Wstępny raport z wykopalisk w Marei w Egipcie. Sierpień-wrzesień 2002

Miscellanea

Grzegorz Kieferling Kilka uwag o konserwacji zabytków ceramicznych

Joanna Trąbska, Barbara Trybalska, Adam Gaweł, Krzysztof Bytnar I. Pigmenty i warstwy malarskie ceramiki neolitycznej kultury trypolskiej (Bilcze Złote), II. Zabytki kamienne z Bilcza Złotego

Joanna Trąbska Pęcherzykowata substancja z grobów ciałopalnych z cmentarzyska z okresu wpływów rzymskich w Chmielowie Piaskowym

Kronika

Nekrologi

Jadwiga “Kuca” Korwin-Kamieńska

Marta Zaitz

Komentarze są niedostępne.