Materiały Archeologiczne, tom XXXIII 2002


Spis treści

Materiały

Tomasz Bochnak Broń ludności kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzymskiego w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie

Grzegorz Kieferling Zabytki z młodszego okresu przedrzymskiego oraz z okresu rzymskiego z terenów Podola i Wołynia w zbiorach Muzeum Archeologicznego w Krakowie

Radosław Myszka Późnośredniowieczne dzbanki znalezione w dołach chłonnych na terenie Starego Miasta w Krakowie

Odkrycia

Albert Zastawny Nowe stanowiska grobowe kultury ceramiki sznurowej z zachodniej Małopolski

Anna Tyniec-Kępińska, Jarosław Wróbel Wczesnośredniowieczne cmentarzysko ciałopalne na stanowisku 27 w Krakowie Bieżanowie

Ryszard Naglik Cmentarzysko kultury przeworskiej na stan. 7 w Szarbi, gm. Koniusza (badania w latach 1997 i 1999)

Dariusz Niemiec Późnośredniowieczne elementy wyposażenia jeździeckiego odkryte w trakcie nadzoru archeologicznego w Ogrodzie Profesorskim Krakowskiego Collegium Maius

Tomasz Rodak Wyniki badań wykopaliskowych przeprowadzonych na st. 4 w Lelowicach, gm. Radziemice, woj. małopolskie

Renata Mazurkiewicz Analiza antropologiczna materiałów kostnych ze stanowiska 4 w Lelowicach, gm. Radziemice

Miscellanea

Jacek Górski Uwagi o możliwościach wydzielania trzciniecko-łużyckich faz przejściowych

Irena Pieróg Czekan typu Nortycken w zbiorach Muzeum Archeologicznego w Krakowie

Beata Kwiatkowska-Kopka, Czesław Hadamik, Jarosław Wróbel, Andrzej Czubak Średniowieczny pochówek cysterski z opactwa w Jędrzejowie

Agnieszka Czekaj-Zastawny, Albert Zastawny Wczesnoneolityczny czekan kamienny z Krakowa Woli Justowskiej

Kronika

Kronika Muzeum Archeologicznego za rok 2001

Komentarze są niedostępne.