Materiały Archeologiczne, tom XXXII 2001

Spis treści

Sesja 150 lat Muzeum Archeologicznego w Krakowie

Jacek Rydzewski 150 lat Muzeum Archeologicznego w Krakowie

Elżbieta Chochorowska Zbiory Krakowskiego Muzeum Archeologicznego w Krakowie dawniej i dziś

Mirosław Zając Zabytki mezolityczne w zbiorach Muzeum Archeologicznego w Krakowie i ich znaczenie dla poznania mezolitu strefy wyżynnej w Polsce

Elżbieta Chochorowska Obozowisko mezolityczne w Ściejowicach pod Krakowem w świetle datowania radiowęglowego.

Elżbieta Trela Kolekcje zabytków kultury trypolskiej w zbiorach Muzeum Archeologicznego w Krakowie

Andrzej Matoga Epoka brązu i wczesna epoka żelaza w zbiorach Muzeum Archeologicznego w Krakowie (Refleksje z pozycji obecnego opiekuna zbiorów)

Tomasz Wichman Chmielów Piaskowy – cmentarzysko kultury przeworskiej. Materiały ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Krakowie

Emil Zaitz Początki badań archeologicznych na terenie Krakowa

Ewa Kwaśniewska Ogrzewanie hypokaustyczne na zamku w Dobczycach

Materiały

Jacek Górski, Mirosław Zając Paraneolityczne obozowisko wydmowe w Modliszewicach, gm. Końskie

Jacek Górski Wyniki ratowniczych badań wykopaliskowych na stanowisku 2 w Opatkowicach

Alina Wałowy Ceramika naczyniowa z badań w kościele św. Wojciecha (warstwy I-IV).

Jarosław Wróbel Analiza antropologiczna szczątków kostnych z cmentarzyska przy kościele św. Wojciecha w Krakowie (XI-XIII-XV? w.)

Miscellanea

Elżbieta Chochorowska Przyczynek do historii skarbu z Michałkowa (Nowe nabytki Muzeum Archeologicznego w Krakowie).

Joanna Trąbska Laboratorium badań ceramologicznych przy Uniwersytecie w Lund – kilka uwag z pobytu

Kronika

Kronika Muzeum Archeologicznego w Krakowie za lata 1996-1999

Jubilesz 150-lecia Muzeum Archeologicznego w Krakowie

Komentarze są niedostępne.