Informacja o odrzuceniu ofert przetargowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Pzp. na usługi społeczne w zakresie całodobowej ochrony fizycznej budynku przy ul. Senackiej 3 w Krakowie.

numer sprawy: DA-271-276-2/2019                                      Kraków, 10 października 2019 r.                  

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Pzp. na usługi społeczne w zakresie całodobowej ochrony fizycznej budynku przy ul. Senackiej 3 w Krakowie.

Zamawiający, działając na podstawie art. 24 ust. 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ.U. 2018 r. poz.1986 ze zm.), dalej zwanej „ustawą pzp”, wykluczył  Wykonawcę GPF sp. z o.o. ul. Klimasa 2, 41-800 Zabrze, co wiązało się z odrzuceniem jego oferty.

UZASADNIENIE

Wykonawca GPF sp. z o.o. ul. Klimasa 2, 41-800 Zabrze  nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu zgodnie z wymogiem rozdziału V ust.1.2, pkt.1.2.3 dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej.

W zawiązku z tym, zgodnie z art. 24 ust. 12 ustawy pzp Zamawiający wykluczył Wykonawcę GPF sp. z o.o. ul. Klimasa 2, 41-800 Zabrze z postępowania. W konsekwencji wykluczenia, zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy pzp,  Zamawiający odrzucił ofertę ww. Wykonawcy.

Komentarze są niedostępne.