Informacja o odrzuceniu ofert przetargowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Pzp. na usługi społeczne w zakresie całodobowej ochrony fizycznej budynku przy ul. Senackiej 3 w Krakowie.

numer sprawy: DA-271-276-2/2019                                      Kraków, 10 października 2019 r.                  

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Pzp. na usługi społeczne w zakresie całodobowej ochrony fizycznej budynku przy ul. Senackiej 3 w Krakowie.

Zamawiający, działając na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ.U. 2018 r. poz.1986 ze zm.), dalej zwanej „ustawą pzp”, odrzucił ofertę Wykonawcy Memling Security sp. z o.o., Al. Grunwaldzka 309 80-309 Gdańsk.

UZASADNIENIE

Oferta został odrzucona ze względu na rażąco niską cenę.

Zamawiający, działając na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy pzp, wezwał Wykonawcę Memling Security sp. z o.o., Al. Grunwaldzka 309 80-309 Gdańsk do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny.

Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie złożył wyjaśnień odnoszących się do ceny swojej oferty. W związku z tym Zamawiający, zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy pzp, odrzucił ofertę Wykonawcy  Memling Security sp. z o.o., Al. Grunwaldzka 309 80-309 Gdańsk.

Komentarze są niedostępne.