Polski

Informacja z otwarcia ofert

Przetarg nieograniczony na zabezpieczenie budynku spichlerza w zespole dworsko – parkowym w Krakowie Branicach, przy ul. Deszczowej 6

Zał. nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: a) Projekt budowlany, b) Projekt wykonawczy,

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 r.

Dostawa sprzętu komputerowego, fotograficznego i serwerów realizowana w ramach Projektu pn.: “Archeologiczny Atlas Małopolski. Digitalizacja i udostępnienie zasobów Muzeum Archeologicznego w Krakowie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Oś Priorytetowa 2 Cyfrowa Małopolska. Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby. Poddziałanie 2.1.2. Cyfrowe zasoby regionalne.

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja siwz z 19.10.2018 r.

Odpowiedzi na pytania z 22.10.2018 r.

Odpowiedzi na pytania z 24.10.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie cz. A

„Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego realizowany w ramach Projektu pn.: “Archeologiczny Atlas Małopolski. Digitalizacja i udostępnienie zasobów Muzeum Archeologicznego w Krakowie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Oś Priorytetowa 2 Cyfrowa Małopolska. Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby. Poddziałanie 2.1.2. Cyfrowe zasoby regionalne.

Załączniki do siwz: