OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Dyrektor
MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W KRAKOWIE

 ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Kierownik Działu Edukacji Archeologicznej i Wystaw1. Miejsce pracy: Muzeum Archeologiczne w Krakowie
Dział: Edukacji Archeologicznej i Wystawi Promocji
Rodzaj stanowiska: Kierownicze
Bezpośredni przełożony: Dyrektor Muzeum

2. Kwalifikacje (wymagania) i predyspozycje oczekiwane od pracownika
Wykształcenie: Preferowane wyższe o profilu humanistycznym.
Wiedza: Ogólna z zakresu organizacji kultury i edukacji, archeologii i historii.
Doświadczenie zawodowe: Co najmniej 2 lata doświadczenia w pracy z dziećmi lub młodzieżą, na stanowisku związanym z organizacją działań edukacyjnych oraz doświadczenie w pozyskiwaniu środków na realizację projektów.

Znajomość języków obcych: Język angielski lub niemiecki w mowie i w piśmie.
Umiejętności zawodowe: Umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office (w tym niezbędny Excel i PowerPoint).

Predyspozycje: Samodzielność, odpowiedzialność, kreatywność, terminowość, umiejętność kierowania pracą zespołu, komunikatywność, dojrzałość emocjonalna, gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji.

Wymagania dodatkowe:
1) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
2) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
3) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków;
4) może pracować w elastycznym trybie pracy.

3. Obowiązki podstawowe:
1. Do zadań Kierownika należy w szczególności:

- Kierowanie całokształtem prac Działu i współdziałanie z Dyrektorem MAK w zakresie całości programu upowszechnieniowego Muzeum oraz koordynacja całości spraw związanych z eksploatacją wystaw m.in. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pomocniczym personelem, ustalanie harmonogramu dyżurów na wystawach;
- opracowywanie i realizacja projektów i programów edukacyjnych (m. in. opracowywanie scenariuszy, przyjmowanie rezerwacji i prowadzenie zajęć edukacyjnych, lekcji muzealnych, warsztatów, wykładów popularnonaukowych itp.;
- opracowywanie i wdrażanie nowych materiałów i pomocy dydaktycznych;
- organizowanie imprez, akcji popularyzujących (m. in. prelekcji, wystaw, konkursów);
- współpraca z organizatorami wydarzeń naukowych, edukacyjnych i promocyjnych oraz z instytucjami (w tym edukacyjnymi) w celu promowania działalności Muzeum i pozyskiwania klientów;
- zbieranie i opracowywanie danych dla celów sprawozdawczych (w tym statystycznych), przygotowanie sprawozdań, zestawień, informacji itp.;
- opracowywanie całorocznego kalendarza działań (w tym danych kosztorysowych);
- opracowywanie dokumentacji, planów, projektów wydarzeń edukacyjnych i materiałów informacyjnych oraz ofert związanych z działalnością działu;
- Sprawowanie całościowej opieki nad zabytkami znajdującymi się na wystawach we współpracy z Kierownikiem Działu Konserwacji Zabytków.

Wymagane dokumenty:
1. Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
2. List motywacyjny,
3. Dokument potwierdzający wykształcenie (kopia świadectwa szkolnego lub dyplomu),
4. Oświadczenie o niekaralności,
5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawierające formułę o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922 z późn. zm.)."

Liczba wolnych miejsc pracy:
– jedno miejsce pracy,
– 1 etat, – praca od poniedziałku do piątku, oraz w wyznaczone dni w soboty i niedziele.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 11 maja 2018 roku osobiście w Sekretariacie Muzeum w godzinach 9:00 – 15:00) lub listownie na adres: Muzeum Archeologiczne w Krakowie, ul Senacka 3, 31-002 Kraków w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Nabór na stanowisko Kierownika Działu Edukacji”. O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do Muzeum. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Nie przyjmuje się dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną – wyjątek stanowi sytuacja w której dokument jest opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowalnego certyfikatu (zgodnie z ustawą z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym – Dz. U. z 2013 r. poz. 262 późn. zm.).

Informacje dodatkowe:
Muzeum zastrzega sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi kandydatami.
Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
Muzeum zastrzega sobie możliwość, że konkurs może pozostać nierozstrzygnięty bez podawania przyczyny.

Informacja o zakończeniu procesu rekrutacji będzie umieszczona na stronie internetowej Muzeum i w Biuletynie Informacji Publicznej.


 

Komentarze są niedostępne.